Lưu trữ thẻ: Phú Quý Express

Lịch chạy tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý tháng 6/2024

Thời gian chạy tàu cao tốc từ Phan Thiết ra Phú Quý khoảng từ 2 tiếng – 3 tiếng đồng hồ tùy theo từng hãng tàu cao tốc vận hành, tham khảo lịch chạy tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý tháng 6/2024 để đặt vé nhé !

Ngày,
tháng, năm
Thời gian các tàu xuất bến
Phan Thiết đi Phú Quý
Thời gian các tàu xuất bến
Phú Quý đi Phan Thiết
Thứ bảy
01/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 12h00’
Trưng Trắc: 12h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Trưng Trắc: 08h15’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Chủ nhật
02/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 12h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Trưng Trắc: 08h30’
Phú Quý Express: 09h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 15h00’
Thứ hai
03/6/2024
Superdong-PQI: 06h00’
Phú Quý Express: 06h15’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Superdong-PQI: 10h00’
Trưng Trắc: 10h15’
Thứ ba
04/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Trưng Trắc: 10h30’
Thứ tư
05/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ năm
06/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ sáu
07/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h15’
Superdong-PQII: 06h30’
Superdong-PQI: 12h00’
Trưng Trắc: 13h15’
Superdong-PQII: 13h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Trưng Trắc: 09h45’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQII: 10h30’
Superdong-PQI: 15h00’
Thứ bảy
08/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Trưng Trắc: 11h30’
Superdong-PQI: 14h00’
Superdong-PQII: 07h00’
Trưng Trắc: 07h45’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 14h00’
Chủ nhật
09/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Trưng Trắc: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 14h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Trưng Trắc: 14h00’
Superdong-PQI: 14h15’
Thứ hai
10/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Trưng Trắc: 11h15’
Thứ ba
11/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ tư
12/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ năm
13/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ sáu
14/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h15’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 12h00’
Trưng Trắc: 13h30’
Superdong-PQII: 14h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Trưng Trắc: 09h45’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 15h00’
Thứ bảy
15/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Trưng Trắc: 12h15’
Superdong-PQI: 14h30’
Superdong-PQII: 08h00’
Trưng Trắc: 08h15’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 15h00’
Chủ nhật
16/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Trưng Trắc: 10h30’
Superdong-PQI: 12h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Trưng Trắc: 14h00’
Superdong-PQI: 15h00’
Thứ hai
17/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Trưng Trắc: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ ba
18/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Trưng Trắc: 10h30’
Thứ tư
19/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Trưng Trắc: 10h30’
Thứ năm
20/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Trưng Trắc: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ sáu
21/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h15’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Trưng Trắc: 13h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Trưng Trắc: 09h45’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ bảy
22/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Trưng Trắc: 11h30’
Superdong-PQII: 12h00’
Trưng Trắc: 07h45’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Chủ nhật
23/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Trưng Trắc: 10h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Trưng Trắc: 13h30’
Thứ hai
24/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ ba
25/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ tư
26/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ năm
27/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ sáu
28/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 12h00’
Trưng Trắc: 13h45’
Superdong-PQII: 14h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Trưng Trắc: 10h15’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 15h00’
Thứ bảy
29/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Trưng Trắc: 11h30’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Trưng Trắc: 07h45’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 15h00’
Chủ nhật
30/6/2024
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 07h30’
Trưng Trắc: 10h30’
Superdong-PQI: 12h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Phú Quý Express: 12h30’
Trưng Trắc: 14h00’
Superdong-PQI: 15h00’

Liên hệ đặt vé TÀU CAO TỐC TRƯNG TRẮC

Địa chỉ: 17 Võ Văn Kiệt, Xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0967 799 735

Website: https://vetauphuquy.vn