Category Archives: Lịch hoạt động tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý

Lịch hoạt động tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý

Lịch chạy tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý tháng 4/2024

Lịch chạy tàu cao tốc trên tuyến Phan Thiết đi Phú Quý và ngược lại của các con tàu cao tốc đang hoạt động trên tuyến này vào tháng 4/2024 cụ thể như sau:

Thời gian Phan Thiết đi Phú Quý Phú Quý về Phan Thiết
Thứ hai
01/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ ba
02/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Thứ tư
03/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Thứ năm
04/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h15’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Thứ sáu
05/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 07h15’
Superdong-PQI: 11h00’
Tuần Châu Express II: 14h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Thứ bảy
06/4/2024
Superdong-PQI: 07h15’
Phú Quý Express: 08h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Tuần Châu Express II: 11h30’
Superdong-PQI: 14h30’
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQII: 07h15’
Superdong-PQI: 11h00’
Phú Quý Express: 11h30’
Superdong-PQII: 14h30’
Chủ nhật
07/4/2024
Superdong-PQII: 07h30’
Phú Quý Express: 08h30’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Phú Quý Express: 12h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Tuần Châu Express II: 15h00’
Thứ hai
08/4/2024
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 09h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h30’
Superdong-PQI: 12h00’
Phú Quý Express: 12h30’
Thứ ba
09/4/2024
Tuần Châu Express II: 08h00’
Superdong-PQI: 08h30’
Phú Quý Express: 09h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 12h45’
Thứ tư
10/4/2024
Phú Quý Express: 05h45’
Tuần Châu Express II: 06h00’
Superdong-PQII: 06h30’
Superdong-PQI: 08h15’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ năm
11/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h15’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Thứ sáu
12/4/2024
Phú Quý Express: 05h00’
Tuần Châu Express II: 05h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Tuần Châu Express II: 13h30’
Superdong-PQII: 14h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 09h00’
Tuần Châu Express II: 09h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Thứ bảy
13/4/2024
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 11h00’
Superdong-PQII: 11h15’
Tuần Châu Express II: 11h30’
Superdong-PQI: 14h30’
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQII: 07h15’
Phú Quý Express: 07h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Chủ nhật
14/4/2024
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 07h15’
Superdong-PQII: 11h00’
Phú Quý Express: 14h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Tuần Châu Express II: 15h00’
Thứ hai
15/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ ba
16/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ tư
17/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h45’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Trưng Trắc: 10h30’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ năm
18/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Trưng Trắc: 10h30’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ sáu
19/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Trưng Trắc: 06h15’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Trưng Trắc: 13h45’
Tuần Châu Express II: 14h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Trưng Trắc: 10h15’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ bảy
20/4/2024
Phú Quý Express: 07h15’
Superdong-PQI: 07h30’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Trưng Trắc: 11h45’
Superdong-PQII: 12h00’
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Trưng Trắc: 08h15’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Chủ nhật
21/4/2024
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 07h30’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Trưng Trắc: 10h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 11h15’
Superdong-PQI: 11h30’
Trưng Trắc: 14h15’
Superdong-PQII: 14h30’
Tuần Châu Express II: 15h00’
Thứ hai
22/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 08h00’
Superdong-PQI: 12h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Trưng Trắc: 10h45’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQII: 11h15’
Phú Quý Express: 11h30’
Thứ ba
23/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 08h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Trưng Trắc: 10h45’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Phú Quý Express: 11h30’
Thứ tư
24/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 08h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Trưng Trắc: 10h45’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Phú Quý Express: 11h30’
Thứ năm
25/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Trưng Trắc: 10h45’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ sáu
26/4/2024
Phú Quý Express: 05h00’
Tuần Châu Express II: 05h30’
Trưng Trắc: 06h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Tuần Châu Express II: 13h30’
Trưng Trắc: 13h45’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 09h00’
Tuần Châu Express II: 09h30’
Trưng Trắc: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ bảy
27/4/2024
Phú Quý Express: 05h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Trưng Trắc: 11h15’
Phú Quý Express: 11h45’
Superdong-PQII: 12h00’
Tuần Châu Express II: 07h00’
Trưng Trắc: 07h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 08h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Chủ nhật
28/4/2024
Superdong-PQI: 07h00’
Trưng Trắc: 10h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Trưng Trắc: 06h15’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 07h15’
Superdong-PQI: 11h00’
Trưng Trắc: 13h45’
Phú Quý Express: 14h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Tuần Châu Express II: 15h00’
Thứ hai
29/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Thứ ba
30/4/2024
Phú Quý Express: 05h00’
Tuần Châu Express II: 05h30’
Trưng Trắc: 05h40’
Superdong-PQI: 06h00’
Superdong-PQII: 10h30’
Phú Quý Express: 12h00’
Superdong-PQI: 13h30’
Tuần Châu Express II: 13h45’
Trưng Trắc: 14h00’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 08h15’
Superdong-PQI: 09h30’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Trưng Trắc: 10h00’
Superdong-PQII: 14h00’

Liên hệ đặt vé TÀU CAO TỐC PHÚ QUÝ

Địa chỉ: 17 Võ Văn Kiệt, Xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0967 799 735

Website: https://vetauphuquy.vn

Tham khảo thêm:

Lịch chạy tàu cao tốc Thăng Long Vũng Tàu – Côn Đảo tháng 4/2024

Lịch chạy tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tháng 4/2024

Lịch chạy tàu cao tốc Cần Thơ – Côn Đảo tháng 4/2024

Lịch chạy tàu Trưng Trắc trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Phú Quý tháng 5/2024

Tàu cao tốc Trưng Trắc là tàu cao tốc hai thân lớn nhất với sức chứa lên đến 600 hành khách hoạt đông trên tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Lịch chạy tàu Trưng Trắc tháng 5/2024 cụ thể như sau:

NGÀY VẬN HÀNH PHAN THIẾT – PHÚ QUÝ PHÚ QUÝ – PHAN THIẾT
THỨ TƯ 01/05/2024 10h45 7h00 & 13h45
THỨ NĂM 02/05/2024 6h30 11h30
THỨ SÁU 03/05/2024 6h00 & 14h00 10h30
THỨ BẢY 04/05/2024 12h30 8h30
CHỦ NHẬT 05/05/2024 11h00 7h00 & 14h30
THỨ HAI 06/05/2024 7h00 11h30
THỨ BA 07/05/2024 7h00 11h30
THỨ TƯ 08/05/2024 6h30 11h30
THỨ NĂM 09/05/2024 6h30 11h30
THỨ SÁU 10/05/2024 6h00 & 14h00 10h30
THỨ BẢY 11/05/2024 12h30 8h30
CHỦ NHẬT 12/05/2024 11h00 7h00 & 14h30
THỨ HAI 13/05/2024 6h30 11h30
THỨ BA 14/05/2024 6h30 11h30
THỨ TƯ 15/05/2024 6h30 11h30
THỨ NĂM 16/05/2024 6h30 11h30
THỨ SÁU 17/05/2024 6h00 & 14h00 10h30
THỨ BẢY 18/05/2024 12h30 8h30
CHỦ NHẬT 19/05/2024 10h30 7h00 & 14h00
THỨ HAI 20/05/2024 6h30 11h30
THỨ BA 21/05/2024 6h30 11h30
THỨ TƯ 22/05/2024 6h30 11h30
THỨ NĂM 23/05/2024 6h30 11h30
THỨ SÁU 24/05/2024 6h00 & 14h00 10h30
THỨ BẢY 25/05/2024 12h30 8h30
CHỦ NHẬT 26/05/2024 11h00 7h00 & 14h30
THỨ HAI 27/05/2024 6h30 11h30
THỨ BA 28/05/2024 6h30 11h30
THỨ TƯ 29/05/2024 6h30 11h30
THỨ NĂM 30/05/2024 6h30 11h30
THỨ SÁU 31/05/2024 6h00 & 14h00 10h30

Liên hệ đặt vé TÀU CAO TỐC TRƯNG TRẮC

Địa chỉ: 17 Võ Văn Kiệt, Xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0967 799 735

Website: https://vetauphuquy.vn

Lịch chạy tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý tháng 12/2023

Tháng cuối năm 2023, trên tuyến đường thủy từ bờ ra đảo Phú Quý hiện còn 02 hãng tàu hoạt động là tàu cao tốc Chấn Kha (Tuần Châu Express II) và Superdong, lịch khởi hành chi tiết như sau:

Ngày vận hành Phan Thiết → Phú Quý Phú Quý → Phan Thiết
Thứ sáu
01/12/2023
Superdong-PQI: 05h15’
Tuần Châu Express II: 05h30’
Tuần Châu Express II: 09h15’
Superdong-PQI: 09h30’
Thứ bảy
02/12/2023
Superdong-PQI: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h15’
Superdong-PQI: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h15’
Chủ nhật
03/12/2023
Superdong-PQI: 06h30’
Tuần Châu Express II: 06h45’
Superdong-PQI: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Thứ hai
04/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ ba
05/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 10h50’
Tuần Châu Express II: 11h00
Thứ tư
06/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ năm
07/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 10h50’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ sáu
08/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ bảy
09/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 10h50’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Chủ nhật
10/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ hai
11/12/2023
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQI: 07h30’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ ba
12/12/2023
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h30’
Thứ tư
13/12/2023
Tuần Châu Express II: 08h45’
Superdong-PQI: 09h00’
Tuần Châu Express II: 12h00’
Superdong-PQI: 12h15’
Thứ năm
14/12/2023
Tuần Châu Express II: 08h45’
Superdong-PQI: 09h30’
Tuần Châu Express II: 12h00’
Superdong-PQI: 12h30’
Thứ sáu
15/12/2023
Superdong-PQI: 09h45’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Superdong-PQI: 13h00’
Tuần Châu Express II: 13h30’
Thứ bảy
16/12/2023
Superdong-PQI: 05h00’
Tuần Châu Express II: 05h15’
Tuần Châu Express II: 09h15’
Superdong-PQI: 10h00’
Chủ nhật
17/12/2023
Superdong-PQI: 05h30’
Tuần Châu Express II: 05h45’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Superdong-PQI: 10h30’
Thứ hai
18/12/2023
Superdong-PQI: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h15’
Superdong-PQI: 11h00’
Tuần Châu Express II: 11h15’
Thứ ba
19/12/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Tuần Châu Express II: 11h15’
Thứ tư
20/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ năm
21/12/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ sáu
22/12/2023
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Thứ bảy
23/12/2023
Tuần Châu Express II: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Chủ nhật
24/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ hai
25/12/2023
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 07h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ ba
26/12/2023
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 08h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h45’
Thứ tư
27/12/2023
Tuần Châu Express II: 08h30’
Superdong-PQII: 09h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 12h00’
Thứ năm
28/12/2023
Tuần Châu Express II: 09h45’
Superdong-PQI: 10h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 13h00’
Thứ sáu
29/12/2023
Tuần Châu Express II: 10h00’
Superdong-PQII: 10h30’
Superdong-PQI: 08h30’
Tuần Châu Express II: 13h30’
Thứ bảy
30/12/2023
Superdong-PQI: 05h00’
Tuần Châu Express II: 05h15’
Superdong-PQII: 09h00’
Tuần Châu Express II: 09h15’
Chủ nhật
31/12/2023
Superdong-PQII: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h15’
Superdong-PQI: 09h30’
Tuần Châu Express II: 09h45’

Liên hệ đặt vé tàu cao tốc Phú Quý

Đại lý vé tàu cao tốc Phú Quý

Lịch chạy tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý tháng 11/2023

Vé tàu cao tốc Phú Quý cập nhật lịch chạy tàu cao tốc tuyến Phan Thiết – Phú Quý tháng 11/2023 của các hãng tàu để hành khách tham khảo và đặt vé.

Thời gian Phan Thiết đi Phú Quý Phú Quý về Phan Thiết
Thứ tư
01/11/2023
Tuần Châu Express II: 05h00’
Superdong-PQII: 05h15’
Tuần Châu Express II: 08h45’
Superdong-PQI: 09h00’
Phú Quý Express: 09h15’
Thứ năm
02/11/2023
Superdong-PQI: 05h15’
Tuần Châu Express II: 05h30’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Superdong-PQII: 10h00’
Thứ sáu
03/11/2023
Superdong-PQII: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h15’
Phú Quý Express: 06h30’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Phú Quý Express: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ bảy
04/11/2023
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 06h30’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Chủ nhật
05/11/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ hai
06/11/2023
Superdong-PQI: 06h45’
Phú Quý Express: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ ba
07/11/202
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Phú Quý Express: 07h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ tư
08/11/2023
Superdong-PQI: 06h45’
Phú Quý Express: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ năm
09/11/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Phú Quý Express: 07h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ sáu
10/11/2023
Phú Quý Express: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Châu Tuần Express II: 07h15
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ bảy
11/11/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Châu Tuần Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Chủ nhật
12/11/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ hai
13/11/2023
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 08h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h45’
Thứ ba
14/11/2023
Tuần Châu Express II: 08h30’
Superdong-PQI: 09h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 12h00’
Thứ tư
15/11/2023
Tuần Châu Express II: 09h00’
Superdong-PQII: 09h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 12h00
Thứ năm
16/11/2023
Tuần Châu Express II: 10h00’
Superdong-PQI: 10h30’
Superdong-PQII: 08h30’
Tuần Châu Express II: 14h00’
Thứ sáu
17/11/2023
Tuần Châu Express II: 05h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 09h00’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Thứ bảy
18/11/2023
Superdong-PQI: 05h30’
Tuần Châu Express II: 05h45’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Superdong-PQII: 10h00’
Chủ nhật
19/11/2023
Superdong-PQII: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h15’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ hai
20/11/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Tuần Châu Express II: 11h15’
Superdong-PQII: 11h30’
Thứ ba
21/11/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 06h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ tư
22/11/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ năm
23/11/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ sáu
24/11/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ bảy
25/11/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Chủ nhật
26/11/2023
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ hai
27/11/2023
Tuần Châu Express II: 07h30’
Superdong-PQII: 09h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ ba
28/11/2023
Superdong-PQI: 09h30’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 13h15’
Thứ tư
29/11/2023
Tuần Châu Express II: 09h30’
Superdong-PQII: 10h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 13h15’
Thứ năm
30/11/2023
Tuần Châu Express II: 10h00’
Superdong-PQI: 10h30’
Superdong-PQII: 08h30’
Tuần Châu Express II: 13h45’

Liên hệ đặt vé tàu cao tốc Phú Quý

Đại lý vé tàu cao tốc Phú Quý

Điện thoại: 0967799735

Website: https://vetauphuquy.vn

Email: booking@taucaotoc.vn

Fanpage: Tàu cao tốc Phú Quý