Lưu trữ Danh mục: Lịch hoạt động tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý

Lịch hoạt động tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý

Lịch chạy tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý tháng 6/2024

Thời gian chạy tàu cao tốc từ Phan Thiết ra Phú Quý khoảng từ 2 tiếng – 3 tiếng đồng hồ tùy theo từng hãng tàu cao tốc vận hành, tham khảo lịch chạy tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý tháng 6/2024 để đặt vé nhé !

Ngày,
tháng, năm
Thời gian các tàu xuất bến
Phan Thiết đi Phú Quý
Thời gian các tàu xuất bến
Phú Quý đi Phan Thiết
Thứ bảy
01/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 12h00’
Trưng Trắc: 12h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Trưng Trắc: 08h15’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Chủ nhật
02/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 12h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Trưng Trắc: 08h30’
Phú Quý Express: 09h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 15h00’
Thứ hai
03/6/2024
Superdong-PQI: 06h00’
Phú Quý Express: 06h15’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Superdong-PQI: 10h00’
Trưng Trắc: 10h15’
Thứ ba
04/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Trưng Trắc: 10h30’
Thứ tư
05/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ năm
06/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ sáu
07/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h15’
Superdong-PQII: 06h30’
Superdong-PQI: 12h00’
Trưng Trắc: 13h15’
Superdong-PQII: 13h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Trưng Trắc: 09h45’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQII: 10h30’
Superdong-PQI: 15h00’
Thứ bảy
08/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Trưng Trắc: 11h30’
Superdong-PQI: 14h00’
Superdong-PQII: 07h00’
Trưng Trắc: 07h45’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 14h00’
Chủ nhật
09/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Trưng Trắc: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 14h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Trưng Trắc: 14h00’
Superdong-PQI: 14h15’
Thứ hai
10/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Trưng Trắc: 11h15’
Thứ ba
11/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ tư
12/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ năm
13/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ sáu
14/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h15’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 12h00’
Trưng Trắc: 13h30’
Superdong-PQII: 14h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Trưng Trắc: 09h45’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 15h00’
Thứ bảy
15/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Trưng Trắc: 12h15’
Superdong-PQI: 14h30’
Superdong-PQII: 08h00’
Trưng Trắc: 08h15’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 15h00’
Chủ nhật
16/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Trưng Trắc: 10h30’
Superdong-PQI: 12h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Trưng Trắc: 14h00’
Superdong-PQI: 15h00’
Thứ hai
17/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Trưng Trắc: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ ba
18/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Trưng Trắc: 10h30’
Thứ tư
19/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Trưng Trắc: 10h30’
Thứ năm
20/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Trưng Trắc: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ sáu
21/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h15’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Trưng Trắc: 13h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Trưng Trắc: 09h45’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ bảy
22/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Trưng Trắc: 11h30’
Superdong-PQII: 12h00’
Trưng Trắc: 07h45’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Chủ nhật
23/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Trưng Trắc: 10h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Trưng Trắc: 13h30’
Thứ hai
24/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ ba
25/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ tư
26/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ năm
27/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ sáu
28/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 12h00’
Trưng Trắc: 13h45’
Superdong-PQII: 14h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Trưng Trắc: 10h15’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 15h00’
Thứ bảy
29/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Trưng Trắc: 11h30’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Trưng Trắc: 07h45’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 15h00’
Chủ nhật
30/6/2024
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 07h30’
Trưng Trắc: 10h30’
Superdong-PQI: 12h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Phú Quý Express: 12h30’
Trưng Trắc: 14h00’
Superdong-PQI: 15h00’

Liên hệ đặt vé TÀU CAO TỐC TRƯNG TRẮC

Địa chỉ: 17 Võ Văn Kiệt, Xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0967 799 735

Website: https://vetauphuquy.vn

Lịch chạy tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý tháng 4/2024

Lịch chạy tàu cao tốc trên tuyến Phan Thiết đi Phú Quý và ngược lại của các con tàu cao tốc đang hoạt động trên tuyến này vào tháng 4/2024 cụ thể như sau:

Thời gianPhan Thiết đi Phú QuýPhú Quý về Phan Thiết
Thứ hai
01/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ ba
02/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Thứ tư
03/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Thứ năm
04/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h15’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Thứ sáu
05/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 07h15’
Superdong-PQI: 11h00’
Tuần Châu Express II: 14h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Thứ bảy
06/4/2024
Superdong-PQI: 07h15’
Phú Quý Express: 08h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Tuần Châu Express II: 11h30’
Superdong-PQI: 14h30’
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQII: 07h15’
Superdong-PQI: 11h00’
Phú Quý Express: 11h30’
Superdong-PQII: 14h30’
Chủ nhật
07/4/2024
Superdong-PQII: 07h30’
Phú Quý Express: 08h30’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Phú Quý Express: 12h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Tuần Châu Express II: 15h00’
Thứ hai
08/4/2024
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 09h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h30’
Superdong-PQI: 12h00’
Phú Quý Express: 12h30’
Thứ ba
09/4/2024
Tuần Châu Express II: 08h00’
Superdong-PQI: 08h30’
Phú Quý Express: 09h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 12h45’
Thứ tư
10/4/2024
Phú Quý Express: 05h45’
Tuần Châu Express II: 06h00’
Superdong-PQII: 06h30’
Superdong-PQI: 08h15’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ năm
11/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h15’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Thứ sáu
12/4/2024
Phú Quý Express: 05h00’
Tuần Châu Express II: 05h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Tuần Châu Express II: 13h30’
Superdong-PQII: 14h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 09h00’
Tuần Châu Express II: 09h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Thứ bảy
13/4/2024
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 11h00’
Superdong-PQII: 11h15’
Tuần Châu Express II: 11h30’
Superdong-PQI: 14h30’
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQII: 07h15’
Phú Quý Express: 07h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Chủ nhật
14/4/2024
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 07h15’
Superdong-PQII: 11h00’
Phú Quý Express: 14h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Tuần Châu Express II: 15h00’
Thứ hai
15/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ ba
16/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ tư
17/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h45’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Trưng Trắc: 10h30’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ năm
18/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Trưng Trắc: 10h30’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ sáu
19/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Trưng Trắc: 06h15’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Trưng Trắc: 13h45’
Tuần Châu Express II: 14h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Trưng Trắc: 10h15’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ bảy
20/4/2024
Phú Quý Express: 07h15’
Superdong-PQI: 07h30’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Trưng Trắc: 11h45’
Superdong-PQII: 12h00’
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Trưng Trắc: 08h15’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Chủ nhật
21/4/2024
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 07h30’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Trưng Trắc: 10h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 11h15’
Superdong-PQI: 11h30’
Trưng Trắc: 14h15’
Superdong-PQII: 14h30’
Tuần Châu Express II: 15h00’
Thứ hai
22/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 08h00’
Superdong-PQI: 12h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Trưng Trắc: 10h45’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQII: 11h15’
Phú Quý Express: 11h30’
Thứ ba
23/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 08h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Trưng Trắc: 10h45’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Phú Quý Express: 11h30’
Thứ tư
24/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 08h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Trưng Trắc: 10h45’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Phú Quý Express: 11h30’
Thứ năm
25/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Trưng Trắc: 10h45’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ sáu
26/4/2024
Phú Quý Express: 05h00’
Tuần Châu Express II: 05h30’
Trưng Trắc: 06h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Tuần Châu Express II: 13h30’
Trưng Trắc: 13h45’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 09h00’
Tuần Châu Express II: 09h30’
Trưng Trắc: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ bảy
27/4/2024
Phú Quý Express: 05h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Trưng Trắc: 11h15’
Phú Quý Express: 11h45’
Superdong-PQII: 12h00’
Tuần Châu Express II: 07h00’
Trưng Trắc: 07h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 08h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Chủ nhật
28/4/2024
Superdong-PQI: 07h00’
Trưng Trắc: 10h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Trưng Trắc: 06h15’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 07h15’
Superdong-PQI: 11h00’
Trưng Trắc: 13h45’
Phú Quý Express: 14h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Tuần Châu Express II: 15h00’
Thứ hai
29/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Thứ ba
30/4/2024
Phú Quý Express: 05h00’
Tuần Châu Express II: 05h30’
Trưng Trắc: 05h40’
Superdong-PQI: 06h00’
Superdong-PQII: 10h30’
Phú Quý Express: 12h00’
Superdong-PQI: 13h30’
Tuần Châu Express II: 13h45’
Trưng Trắc: 14h00’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 08h15’
Superdong-PQI: 09h30’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Trưng Trắc: 10h00’
Superdong-PQII: 14h00’

Liên hệ đặt vé TÀU CAO TỐC PHÚ QUÝ

Địa chỉ: 17 Võ Văn Kiệt, Xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0967 799 735

Website: https://vetauphuquy.vn

Tham khảo thêm:

Lịch chạy tàu cao tốc Thăng Long Vũng Tàu – Côn Đảo tháng 4/2024

Lịch chạy tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tháng 4/2024

Lịch chạy tàu cao tốc Cần Thơ – Côn Đảo tháng 4/2024

Lịch chạy tàu Trưng Trắc trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Phú Quý tháng 5/2024

Tàu cao tốc Trưng Trắc là tàu cao tốc hai thân lớn nhất với sức chứa lên đến 600 hành khách hoạt đông trên tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Lịch chạy tàu Trưng Trắc tháng 5/2024 cụ thể như sau:

NGÀY VẬN HÀNHPHAN THIẾT – PHÚ QUÝPHÚ QUÝ – PHAN THIẾT
THỨ TƯ01/05/202410h457h00 & 13h45
THỨ NĂM02/05/20246h3011h30
THỨ SÁU03/05/20246h00 & 14h0010h30
THỨ BẢY04/05/202412h308h30
CHỦ NHẬT05/05/202411h007h00 & 14h30
THỨ HAI06/05/20247h0011h30
THỨ BA07/05/20247h0011h30
THỨ TƯ08/05/20246h3011h30
THỨ NĂM09/05/20246h3011h30
THỨ SÁU10/05/20246h00 & 14h0010h30
THỨ BẢY11/05/202412h308h30
CHỦ NHẬT12/05/202411h007h00 & 14h30
THỨ HAI13/05/20246h3011h30
THỨ BA14/05/20246h3011h30
THỨ TƯ15/05/20246h3011h30
THỨ NĂM16/05/20246h3011h30
THỨ SÁU17/05/20246h00 & 14h0010h30
THỨ BẢY18/05/202412h308h30
CHỦ NHẬT19/05/202410h307h00 & 14h00
THỨ HAI20/05/20246h3011h30
THỨ BA21/05/20246h3011h30
THỨ TƯ22/05/20246h3011h30
THỨ NĂM23/05/20246h3011h30
THỨ SÁU24/05/20246h00 & 14h0010h30
THỨ BẢY25/05/202412h308h30
CHỦ NHẬT26/05/202411h007h00 & 14h30
THỨ HAI27/05/20246h3011h30
THỨ BA28/05/20246h3011h30
THỨ TƯ29/05/20246h3011h30
THỨ NĂM30/05/20246h3011h30
THỨ SÁU31/05/20246h00 & 14h0010h30

Liên hệ đặt vé TÀU CAO TỐC TRƯNG TRẮC

Địa chỉ: 17 Võ Văn Kiệt, Xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0967 799 735

Website: https://vetauphuquy.vn

Lịch chạy tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý tháng 12/2023

Tháng cuối năm 2023, trên tuyến đường thủy từ bờ ra đảo Phú Quý hiện còn 02 hãng tàu hoạt động là tàu cao tốc Chấn Kha (Tuần Châu Express II) và Superdong, lịch khởi hành chi tiết như sau:

Ngày vận hànhPhan Thiết → Phú QuýPhú Quý → Phan Thiết
Thứ sáu
01/12/2023
Superdong-PQI: 05h15’
Tuần Châu Express II: 05h30’
Tuần Châu Express II: 09h15’
Superdong-PQI: 09h30’
Thứ bảy
02/12/2023
Superdong-PQI: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h15’
Superdong-PQI: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h15’
Chủ nhật
03/12/2023
Superdong-PQI: 06h30’
Tuần Châu Express II: 06h45’
Superdong-PQI: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Thứ hai
04/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ ba
05/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 10h50’
Tuần Châu Express II: 11h00
Thứ tư
06/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ năm
07/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 10h50’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ sáu
08/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ bảy
09/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 10h50’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Chủ nhật
10/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ hai
11/12/2023
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQI: 07h30’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ ba
12/12/2023
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h30’
Thứ tư
13/12/2023
Tuần Châu Express II: 08h45’
Superdong-PQI: 09h00’
Tuần Châu Express II: 12h00’
Superdong-PQI: 12h15’
Thứ năm
14/12/2023
Tuần Châu Express II: 08h45’
Superdong-PQI: 09h30’
Tuần Châu Express II: 12h00’
Superdong-PQI: 12h30’
Thứ sáu
15/12/2023
Superdong-PQI: 09h45’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Superdong-PQI: 13h00’
Tuần Châu Express II: 13h30’
Thứ bảy
16/12/2023
Superdong-PQI: 05h00’
Tuần Châu Express II: 05h15’
Tuần Châu Express II: 09h15’
Superdong-PQI: 10h00’
Chủ nhật
17/12/2023
Superdong-PQI: 05h30’
Tuần Châu Express II: 05h45’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Superdong-PQI: 10h30’
Thứ hai
18/12/2023
Superdong-PQI: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h15’
Superdong-PQI: 11h00’
Tuần Châu Express II: 11h15’
Thứ ba
19/12/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Tuần Châu Express II: 11h15’
Thứ tư
20/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ năm
21/12/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ sáu
22/12/2023
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Thứ bảy
23/12/2023
Tuần Châu Express II: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Chủ nhật
24/12/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ hai
25/12/2023
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 07h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ ba
26/12/2023
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 08h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h45’
Thứ tư
27/12/2023
Tuần Châu Express II: 08h30’
Superdong-PQII: 09h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 12h00’
Thứ năm
28/12/2023
Tuần Châu Express II: 09h45’
Superdong-PQI: 10h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 13h00’
Thứ sáu
29/12/2023
Tuần Châu Express II: 10h00’
Superdong-PQII: 10h30’
Superdong-PQI: 08h30’
Tuần Châu Express II: 13h30’
Thứ bảy
30/12/2023
Superdong-PQI: 05h00’
Tuần Châu Express II: 05h15’
Superdong-PQII: 09h00’
Tuần Châu Express II: 09h15’
Chủ nhật
31/12/2023
Superdong-PQII: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h15’
Superdong-PQI: 09h30’
Tuần Châu Express II: 09h45’

Liên hệ đặt vé tàu cao tốc Phú Quý

Đại lý vé tàu cao tốc Phú Quý

Lịch chạy tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý tháng 11/2023

Vé tàu cao tốc Phú Quý cập nhật lịch chạy tàu cao tốc tuyến Phan Thiết – Phú Quý tháng 11/2023 của các hãng tàu để hành khách tham khảo và đặt vé.

Thời gianPhan Thiết đi Phú QuýPhú Quý về Phan Thiết
Thứ tư
01/11/2023
Tuần Châu Express II: 05h00’
Superdong-PQII: 05h15’
Tuần Châu Express II: 08h45’
Superdong-PQI: 09h00’
Phú Quý Express: 09h15’
Thứ năm
02/11/2023
Superdong-PQI: 05h15’
Tuần Châu Express II: 05h30’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Superdong-PQII: 10h00’
Thứ sáu
03/11/2023
Superdong-PQII: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h15’
Phú Quý Express: 06h30’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Phú Quý Express: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ bảy
04/11/2023
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 06h30’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Chủ nhật
05/11/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ hai
06/11/2023
Superdong-PQI: 06h45’
Phú Quý Express: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ ba
07/11/202
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Phú Quý Express: 07h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ tư
08/11/2023
Superdong-PQI: 06h45’
Phú Quý Express: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ năm
09/11/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Phú Quý Express: 07h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ sáu
10/11/2023
Phú Quý Express: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Châu Tuần Express II: 07h15
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ bảy
11/11/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Châu Tuần Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Chủ nhật
12/11/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ hai
13/11/2023
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 08h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h45’
Thứ ba
14/11/2023
Tuần Châu Express II: 08h30’
Superdong-PQI: 09h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 12h00’
Thứ tư
15/11/2023
Tuần Châu Express II: 09h00’
Superdong-PQII: 09h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 12h00
Thứ năm
16/11/2023
Tuần Châu Express II: 10h00’
Superdong-PQI: 10h30’
Superdong-PQII: 08h30’
Tuần Châu Express II: 14h00’
Thứ sáu
17/11/2023
Tuần Châu Express II: 05h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 09h00’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Thứ bảy
18/11/2023
Superdong-PQI: 05h30’
Tuần Châu Express II: 05h45’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Superdong-PQII: 10h00’
Chủ nhật
19/11/2023
Superdong-PQII: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h15’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ hai
20/11/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Tuần Châu Express II: 11h15’
Superdong-PQII: 11h30’
Thứ ba
21/11/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 06h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ tư
22/11/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ năm
23/11/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ sáu
24/11/2023
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ bảy
25/11/2023
Superdong-PQII: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Chủ nhật
26/11/2023
Tuần Châu Express II: 07h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ hai
27/11/2023
Tuần Châu Express II: 07h30’
Superdong-PQII: 09h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ ba
28/11/2023
Superdong-PQI: 09h30’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 13h15’
Thứ tư
29/11/2023
Tuần Châu Express II: 09h30’
Superdong-PQII: 10h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 13h15’
Thứ năm
30/11/2023
Tuần Châu Express II: 10h00’
Superdong-PQI: 10h30’
Superdong-PQII: 08h30’
Tuần Châu Express II: 13h45’

Liên hệ đặt vé tàu cao tốc Phú Quý

Đại lý vé tàu cao tốc Phú Quý

Điện thoại: 0967799735

Website: https://vetauphuquy.vn

Email: booking@taucaotoc.vn

Fanpage: Tàu cao tốc Phú Quý