Lịch chạy tàu khách cao tốc Phú Quý – Phan Thiết tháng 4/2021

Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo lịch chạy tàu tháng 4/2021 của 05 tàu (Superdong-PQI; Superdong-PQII; Hưng Phát 26; Phú Quý Express; Phú Quý Island) hoạt động tuyến Phan Thiết – Phú Quý và ngược lại từ ngày 01/4/2021-03/5/2021), theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:

TTThứ, ngàyThời gian các tàu xuất bến

Phan Thiết đi Phú Quý

Thời gian các tàu xuất bến

Phú Quý đi Phan Thiết

01Thứ năm

01/4/2021

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

02Thứ sáu

02/4/2021

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Island: 07h30’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Island: 12h30’

03

Thứ bảy

03/4/2021

Phú Quý Express: 05h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Island: 07h30’

Superdong-PQII: 12h00’

Phú Quý Express: 13h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 09h30’

Superdong-PQI: 11h00’

04Chủ nhật

04/4/2021

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQII: 12h00’

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Island: 09h00’

Hưng Phát 26: 10h00’

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Express: 14h00’

05

Thứ hai

05/4/2021

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Island: 07h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

06Thứ ba

06/4/2021

Hưng Phát 26: 06h00’

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQII: 07h00’

Phú Quý Island: 07h30’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

07

Thứ tư

07/4/2021

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 07h30’

Phú Quý Island: 08h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Hưng Phát 26: 09h30’

Phú Quý Express: 11h30’

08Thứ năm

08/4/2021

Superdong-PQII: 07h00’

Phú Quý Express: 07h30’

Phú Quý Island: 07h30’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 11h30’

09Thứ sáu

09/4/2021

Hưng Phát 26: 06h00’

Phú Quý Island: 07h00’

Phú Quý Express: 07h30’

Superdong-PQI: 08h00’

Superdong-PQII: 12h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 11h30’

Phú Quý Island: 12h00’

Hưng Phát 26: 12h30’

Superdong-PQI: 13h00’

10Thứ bảy

10/4/2021

Hưng Phát 26: 07h00’

Phú Quý Island: 07h30’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 08h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 12h15’

11Chủ nhật

11/4/2021

Superdong-PQII: 08h30’

Phú Quý Express: 09h00’

Superdong-PQI: 12h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Hưng Phát 26: 10h00’

Phú Quý Island: 11h00’

Superdong-PQII: 12h00’

Phú Quý Express: 12h30’

12Thứ hai

12/4/2021

Phú Quý Island: 08h30’

Superdong-PQII: 09h00’

Phú Quý Express: 09h30’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 13h00’

13Thứ ba

13/4/2021

Hưng Phát 26: 08h00’

Superdong-PQI: 09h00’

Phú Quý Express: 10h00’

Phú Quý Island: 07h00’

Superdong-PQII: 08h00’

14Thứ tư

14/4/2021

Phú Quý Island: 08h00’

Superdong-PQII: 09h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Hưng Phát 26: 08h30’

Phú Quý Express: 09h00’

15Thứ năm

15/4/2021

Phú Quý Express: 07h30’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Island: 07h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 11h30’

16Thứ sáu

16/4/2021

Hưng Phát 26: 06h00’

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQII: 07h00’

Phú Quý Island: 07h30’

Superdong-PQI: 12h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQII: 11h00’

Phú Quý Island: 12h00’

Hưng Phát 26: 12h30’

17Thứ bảy

17/4/2021

Phú Quý Express: 05h30’

Hưng Phát 26: 06h30’

Superdong-PQII: 07h00’

Phú Quý Island: 07h30’

Phú Quý Express: 13h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 09h30’

18Chủ nhật

18/4/2021

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQII: 12h00’

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Island: 10h00’

Hưng Phát 26: 11h00’

Superdong-PQI: 11h30’

Phú Quý Express: 14h00’

19Thứ hai

19/4/2021

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQII: 07h00’

Phú Quý Island: 08h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

20Thứ ba

20/4/2021

Hưng Phát 26: 06h00’

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQII: 07h00’

Phú Quý Island: 07h30’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

21Thứ tư

21/4/2021

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Island: 08h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Hưng Phát 26: 09h00’

Phú Quý Express: 10h30’

22Thứ năm

22/4/2021

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQII: 07h00’

Phú Quý Island: 07h30’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

23Thứ sáu

23/4/2021

Hưng Phát 26: 06h00’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 07h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 11h00’

Phú Quý Island: 11h30’

Hưng Phát 26: 12h30’

24Thứ bảy

24/4/2021

Hưng Phát 26: 06h00’

Phú Quý Island: 06h30’

Superdong-PQII: 07h00’

Phú Quý Express: 07h30’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 11h30’

25Chủ nhật

25/4/2021

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 08h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Hưng Phát 26: 11h00’

Phú Quý Island: 11h30’

Phú Quý Express: 12h30’

26Thứ hai

26/4/2021

Phú Quý Island: 07h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 08h30’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 12h30’

27Thứ ba

27/4/2021

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 08h30’

Phú Quý Island: 07h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 12h30’

28Thứ tư

28/4/2021

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Island: 08h30’

Phú Quý Express: 09h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Hưng Phát 26: 09h00’

Phú Quý Express: 12h45’

29Thứ năm

29/4/2021

Phú Quý Express: 05h30’

Superdong-PQI: 08h00’

Superdong-PQI: 12h00’

Phú Quý Island: 07h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 10h00’

Superdong-PQI: 12h00’

30Thứ sáu

30/4/2021

Hưng Phát 26: 06h00’

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Island: 07h30’

Superdong-PQII: 11h00’

Phú Quý Express: 13h30’

Superdong-PQI: 14h30’

Superdong-PQII: 07h00’

Phú Quý Express: 10h00’

Superdong-PQI: 11h00’

Hưng Phát 26: 12h00’

Phú Quý Island: 12h30’

Superdong-PQII: 14h30’

31Thứ bảy

01/5/2021

Hưng Phát 26: 06h00’

Phú Quý Island: 06h30’

Superdong-PQII: 07h00’

Phú Quý Express: 11h30’

Superdong-PQI: 12h00’

Phú Quý Express: 07h30’

Superdong-PQI: 08h00’

Superdong-PQII: 11h00’

Phú Quý Island: 11h30’

32Chủ nhật

02/5/2021

Phú Quý Island: 06h30’

Superdong-PQII: 07h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

Superdong-PQII: 14h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 07h30’

Superdong-PQII: 11h00’

Phú Quý Island: 11h30’

Hưng Phát 26: 12h30’

Phú Quý Express: 14h00’

Superdong-PQI: 14h30’

33Thứ hai

03/5/2021

Hưng Phát 26: 06h00’

Phú Quý Island: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 07h30’

Superdong-PQII: 12h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Express: 11h30’

Phú Quý Island: 12h30’

Hưng Phát 26: 13h00’

 

Ghi chú: Trong điều kiện thời tiết bình thường hoặc có thay đổi thông báo đề nghị các chủ tàu thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch. Nếu thời tiết thay đổi quá cấp gió của tàu hoạt động, đơn vị sẽ yêu cầu có kế hoạch sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.

Số điện thoại để mua vé và đặt vé: 0889211234 – 0889271234 – 0889371234

4.8/5 - (16 bình chọn)

Trả lời