Lịch chạy tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý và ngược lại tháng 5/2021

Lịch chạy tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý và ngược lại tháng 5/2021 của 05 tàu (Superdong-PQI; Superdong-PQII; Hưng Phát 26; Phú Quý Express; Phú Quý Island) từ ngày 04/5/2021-31/5/2021, theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:

TT Ngày, tháng, năm Phan Thiết đi Phú Quý Phú Quý đi Phan Thiết
01 Thứ ba

04/5/2021

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Superdong-PQII: 07h30’

Phú Quý Express: 11h00’

02 Thứ tư

05/5/2021

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 11h00’

03 Thứ năm

06/5/2021

Superdong-PQI: 06h30’

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQII: 07h30’

Phú Quý Express: 11h00’

04 Thứ sáu

07/5/2021

Hưng Phát 26: 06h00’

Phú Quý Island: 06h30’

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQII: 07h30’

Superdong-PQI: 12h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Island: 10h30’

Phú Quý Express: 11h00’

Superdong-PQII: 11h45’

05 Thứ bảy

08/5/2021

Phú Quý Island: 06h30’

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQII: 07h30’

Superdong-PQI: 11h30’

Superdong-PQI: 07h30’

Phú Quý Express: 11h00’

Phú Quý Island: 11h30’

06 Chủ nhật

09/5/2021

Phú Quý Island: 07h00’

Phú Quý Express: 07h30’

Superdong-PQII: 12h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Hưng Phát 26: 08h30’

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Express: 11h30’

Phú Quý Island: 12h00’

07 Thứ hai

10/5/2021

Superdong-PQI: 06h30’

Phú Quý Island: 07h00’

Phú Quý Express: 07h30’

Superdong-PQII: 07h30’

Phú Quý Express: 11h30’

08 Thứ ba

11/5/2021

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQII: 07h30’

Superdong-PQI: 07h30’

Phú Quý Island: 08h00’

Phú Quý Express: 11h00’

09 Thứ tư

12/5/2021

Superdong-PQI: 06h30’

Phú Quý Express: 07h00’

Phú Quý Island: 07h30’

Superdong-PQII: 07h30’

Phú Quý Express: 11h00’

10 Thứ năm

13/5/2021

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQII: 07h30’

Superdong-PQI: 07h30’

Phú Quý Island: 08h00’

Phú Quý Express: 11h00’

11 Thứ sáu

14/5/2021

Hưng Phát 26: 06h00’

Phú Quý Island: 06h30’

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Superdong-PQII: 11h30’

Superdong-PQII: 07h30’

Phú Quý Island: 10h30’

Phú Quý Express: 11h00’

Superdong-PQII: 11h30’

Hưng Phát 26: 12h00’

12 Thứ bảy

15/5/2021

Phú Quý Express: 05h30’

Hưng Phát 26: 06h00’

Phú Quý Island: 06h30’

Superdong-PQI: 07h30’

Superdong-PQII: 12h00’

Phú Quý Express: 12h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 09h00’

Phú Quý Island: 11h30’

13 Chủ nhật

16/5/2021

Phú Quý Island: 06h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQII: 11h00’

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQII: 07h30’

Hưng Phát 26: 08h00’

Phú Quý Island: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Express: 14h00’

14 Thứ hai

17/5/2021

Hưng Phát 26: 06h30’

Phú Quý Island: 07h30’

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 11h00’

15 Thứ ba

18/5/2021

Superdong-PQII: 06h30’

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Phú Quý Island: 08h00’

Hưng Phát 26: 09h00’

Phú Quý Express: 11h00’

16 Thứ tư

19/5/2021

Hưng Phát 26: 06h00’

Superdong-PQI: 06h30’

Phú Quý Express: 07h00’

Phú Quý Island: 07h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 11h00’

17 Thứ năm

20/5/2021

Superdong-PQII: 06h30’

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Phú Quý Island: 08h00’

Hưng Phát 26: 09h00’

Phú Quý Express: 11h00’

18 Thứ sáu

21/5/2021

Hưng Phát 26: 06h00’

Phú Quý Island: 06h30’

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Superdong-PQII: 12h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Island: 10h30’

Phú Quý Express: 11h00’

Superdong-PQI: 11h30’

Hưng Phát 26: 12h00’

19 Thứ bảy

22/5/2021

Hưng Phát 26: 05h30’

Phú Quý Express: 06h00’

Phú Quý Island: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Island: 08h00’

Superdong-PQII: 11h30’

Superdong-PQII: 07h30’

Phú Quý Express: 10h00’

Superdong-PQII: 11h00’

Phú Quý Island: 11h30’

20 Chủ nhật

23/5/2021

Phú Quý Express: 06h00’

Phú Quý Island: 06h30’

Superdong-PQII: 12h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Hưng Phát 26: 08h30’

Phú Quý Express: 10h00’

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Island: 11h30’

21 Thứ hai

24/5/2021

Hưng Phát 26: 06h00’

Superdong-PQI: 06h30’

Phú Quý Express: 07h00’

Phú Quý Island: 07h30’

Superdong-PQII: 07h30’

Phú Quý Express: 10h30’

22 Thứ ba

25/5/2021

Superdong-PQII: 06h30’

Phú Quý Express: 07h30’

Superdong-PQI: 07h30’

Phú Quý Island: 08h00’

Hưng Phát 26: 09h00’

Phú Quý Express: 10h45’

23 Thứ tư

26/5/2021

Hưng Phát 26: 06h00’

Phú Quý Express: 06h30’

Phú Quý Island: 07h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Superdong-PQII: 07h30’

Phú Quý Express: 10h30’

24 Thứ năm

27/5/2021

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQII: 07h30’

Phú Quý Island: 07h00’

Phú Quý Express: 07h30’

Superdong-PQI: 08h00’

Hưng Phát 26: 09h00’

Phú Quý Express: 10h30’

25 Thứ sáu

28/5/2021

Hưng Phát 26: 06h00’

Phú Quý Island: 06h30’

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Superdong-PQII: 11h30’

Superdong-PQII: 07h30’

Phú Quý Island: 10h30’

Phú Quý Express: 11h00’

Superdong-PQI: 11h30’

Hưng Phát 26: 12h00’

26 Thứ bảy

29/5/2021

Phú Quý Express: 05h30’

Hưng Phát 26: 06h00’

Phú Quý Island: 06h30’

Superdong-PQI: 07h30’

Superdong-PQII: 12h00’

Phú Quý Express: 12h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 09h00’

Phú Quý Island: 11h30’

27 Chủ nhật

30/5/2021

Phú Quý Island: 06h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQII: 11h00’

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQII: 07h30’

Hưng Phát 26: 09h00’

Phú Quý Island: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Express: 14h00’

28 Thứ hai

31/5/2021

Hưng Phát 26: 06h30’

Phú Quý Express: 07h00’

Phú Quý Island: 07h30’

Superdong-PQI: 08h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 11h00’

 

Ghi chú: Trong điều kiện thời tiết bình thường hoặc có thay đổi thông báo đề nghị các chủ tàu thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch. Nếu thời tiết thay đổi quá cấp gió của tàu hoạt động, đơn vị sẽ yêu cầu có kế hoạch sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.

Thông tin liên hệ đặt vé tàu cao tốc đi Phú Quý: 088921234 – 0889271234 – 0889371234

5/5 - (1 bình chọn)
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời