Lưu trữ của tác giả: admin

Lịch chạy tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý tháng 6/2024

Thời gian chạy tàu cao tốc từ Phan Thiết ra Phú Quý khoảng từ 2 tiếng – 3 tiếng đồng hồ tùy theo từng hãng tàu cao tốc vận hành, tham khảo lịch chạy tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý tháng 6/2024 để đặt vé nhé !

Ngày,
tháng, năm
Thời gian các tàu xuất bến
Phan Thiết đi Phú Quý
Thời gian các tàu xuất bến
Phú Quý đi Phan Thiết
Thứ bảy
01/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 12h00’
Trưng Trắc: 12h15’
Superdong-PQI: 08h00’
Trưng Trắc: 08h15’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Chủ nhật
02/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 12h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Trưng Trắc: 08h30’
Phú Quý Express: 09h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 15h00’
Thứ hai
03/6/2024
Superdong-PQI: 06h00’
Phú Quý Express: 06h15’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Superdong-PQI: 10h00’
Trưng Trắc: 10h15’
Thứ ba
04/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Trưng Trắc: 10h30’
Thứ tư
05/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ năm
06/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ sáu
07/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h15’
Superdong-PQII: 06h30’
Superdong-PQI: 12h00’
Trưng Trắc: 13h15’
Superdong-PQII: 13h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Trưng Trắc: 09h45’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQII: 10h30’
Superdong-PQI: 15h00’
Thứ bảy
08/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Trưng Trắc: 11h30’
Superdong-PQI: 14h00’
Superdong-PQII: 07h00’
Trưng Trắc: 07h45’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 14h00’
Chủ nhật
09/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Trưng Trắc: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 14h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Trưng Trắc: 14h00’
Superdong-PQI: 14h15’
Thứ hai
10/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Trưng Trắc: 11h15’
Thứ ba
11/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ tư
12/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ năm
13/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ sáu
14/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h15’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 12h00’
Trưng Trắc: 13h30’
Superdong-PQII: 14h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Trưng Trắc: 09h45’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 15h00’
Thứ bảy
15/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Trưng Trắc: 12h15’
Superdong-PQI: 14h30’
Superdong-PQII: 08h00’
Trưng Trắc: 08h15’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 15h00’
Chủ nhật
16/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Trưng Trắc: 10h30’
Superdong-PQI: 12h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Trưng Trắc: 14h00’
Superdong-PQI: 15h00’
Thứ hai
17/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Trưng Trắc: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ ba
18/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Trưng Trắc: 10h30’
Thứ tư
19/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Trưng Trắc: 10h30’
Thứ năm
20/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Trưng Trắc: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ sáu
21/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h15’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Trưng Trắc: 13h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Trưng Trắc: 09h45’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ bảy
22/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Trưng Trắc: 11h30’
Superdong-PQII: 12h00’
Trưng Trắc: 07h45’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Chủ nhật
23/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Trưng Trắc: 10h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Trưng Trắc: 13h30’
Thứ hai
24/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ ba
25/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ tư
26/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ năm
27/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Thứ sáu
28/6/2024
Phú Quý Express: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 12h00’
Trưng Trắc: 13h45’
Superdong-PQII: 14h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Trưng Trắc: 10h15’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 15h00’
Thứ bảy
29/6/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Trưng Trắc: 11h30’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Trưng Trắc: 07h45’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 15h00’
Chủ nhật
30/6/2024
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 07h30’
Trưng Trắc: 10h30’
Superdong-PQI: 12h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Trưng Trắc: 06h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Phú Quý Express: 12h30’
Trưng Trắc: 14h00’
Superdong-PQI: 15h00’

Liên hệ đặt vé TÀU CAO TỐC TRƯNG TRẮC

Địa chỉ: 17 Võ Văn Kiệt, Xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0967 799 735

Website: https://vetauphuquy.vn

Lịch chạy tàu cao tốc Cần Thơ – Côn Đảo tháng 7/2024

04 giờ đồng hồ là thời gian đi tàu cao tốc từ Cần Thơ ra Côn Đảo, trên tuyến hải trình này hành khách vừa có thể ngắm cảnh sông nước Miền Tây, vừa có thể trải nghiệm biển đảo quê hương đất nước, tham khảo lịch chạy tàu cao tốc Cần Thơ – Côn Đảo tháng 7/2024 để đặt vé nhé !

Lịch chạy tàu cao tốc Cần Thơ – Côn Đảo tháng 7/2024

NGÀY VẬN HÀNH

Cần Thơ → Côn Đảo

Côn Đảo → Cần Thơ

Thứ Hai

01/07/2024

Không vận hành

Thứ Ba

02/07/20247:00 
Thứ Tư03/07/2024 

13:00

Thứ Năm

04/07/20247:00 
Thứ Sáu05/07/2024 

13:00

Thứ Bảy

06/07/20247:00 
Chủ Nhật07/07/2024 

13:00

Thứ Hai

08/07/2024Không vận hành
Thứ Ba09/07/20247:00

Thứ Tư

10/07/2024 13:00
Thứ Năm11/07/20247:00

Thứ Sáu

12/07/2024 13:00
Thứ Bảy13/07/20247:00

Chủ Nhật

14/07/2024 13:00
Thứ Hai15/07/2024

Không vận hành

Thứ Ba

16/07/20247:00 
Thứ Tư17/07/2024 

13:00

Thứ Năm

18/07/20247:00 
Thứ Sáu19/07/2024 

13:00

Thứ Bảy

20/07/20247:00 
Chủ Nhật21/07/2024 

13:00

Thứ Hai

22/07/2024Không vận hành
Thứ Ba23/07/20247:00

Thứ Tư

24/07/2024 13:00
Thứ Năm25/07/20247:00

Thứ Sáu

26/07/2024 13:00
Thứ Bảy27/07/20247:00

Chủ Nhật

28/07/2024 13:00
Thứ Hai29/07/2024

Không vận hành

Thứ Ba

30/07/20247:00 
Thứ Tư31/07/2024 

13:00

Giá vé tàu cao tốc Cần Thơ – Côn Đảo

Cập nhật bảng giá vé tàu cao tốc Cần Thơ – Côn Đảo năm 2024 của hãng tàu cao tốc Mai Linh Express được áp dụng cụ thể như sau:

 • Vé phổ thông Người lớn: 690.000 đồng/lượt;
 • Vé Thương gia: 890.000 đồng/lượt;
 • Vé Nguyên thủ: 1.300.000 đồng/lượt;
 • Cựu chiến binh: 350.000 đồng/lượt;
 • Cựu quân nhân: 550.000 đồng/lượt;
 • Người cao tuổi/Trẻ em/Người khuyết tật: 580.000 đồng/lượt;

Hạng ghế

GIÁ BÁN CÁC HẠNG GHẾ (VND)
Người lớnTrẻ em
Người cao tuổi
Người khuyết tật
Cựu Quân nhân

Cựu Chiến binh

Phổ thông

690.000

580.000550.000

350.000

Thương gia

890.000

580.000550.000

350.000

Nguyên thủ

1.300.000

1.300.0001.300.000

1.300.000

Lưu ý: Giá vé trên chưa bao gồm lệ phí/phí sử dụng cảng Bến Đầm (18.000 đồng/lượt/khách), khứ hồi 36.000 đồng/khách.

Liên hệ đặt vé tàu cao tốc Cần Thơ – Côn Đảo

Hotline đặt vé: 0889211234 – 0889271234 – 0889371234

Côn Đảo: 0987 556 294 – TP. Bà Rịa: 0389 546 426

Website: https://vetaucondao.vn

Địa chỉ phòng vé Côn Đảo: Đường Lưu Chí Hiếu, Tổ 5, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ phòng vé Cần Thơ: 83 Lý Thái Tổ, P. Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ.

 

Lịch chạy tàu cao tốc Cần Thơ – Côn Đảo tháng 6/2024

Hiện nay, trên tuyến tàu cao tốc Cần Thơ – Côn Đảo chỉ riêng hãng tàu cao tốc Mai Linh Express hoạt động duy nhất, tham khảo lịch chạy tàu và giá vé trong tháng 6/2024 cụ thể như sau:

 • Ngày 1/6: CẦN THƠ – CÔN ĐẢO Khởi hành 7h.
 • Ngày 2/6: CÔN ĐẢO – CẦN THƠ khởi hành 13h.
 • Ngày 3/6: CẦN THƠ – CÔN ĐẢO Khởi hành 7h.
 • Ngày 4/6: CÔN ĐẢO – CẦN THƠ khởi hành 13h.
 • Ngày 5/6: CẦN THƠ – CÔN ĐẢO Khởi hành 7h.
 • Ngày 6/6: CÔN ĐẢO – CẦN THƠ khởi hành 13h.
 • Ngày 7/6: CẦN THƠ – CÔN ĐẢO Khởi hành 7h. CÔN ĐẢO – CẦN THƠ khởi hành 13h.
 • Ngày 8/6: CẦN THƠ – CÔN ĐẢO Khởi hành 7h. CÔN ĐẢO – CẦN THƠ khởi hành 13h.
 • Ngày 9/6: CẦN THƠ – CÔN ĐẢO Khởi hành 7h. CÔN ĐẢO – CẦN THƠ khởi hành 13h.
 • Ngày 10/6 không vận hành.
 • Từ ngày 11/6 vận hành theo lịch như sau:
  • Thứ 3, 5, 7 khởi hành CẦN THƠ – CÔN ĐẢO.
  • Thứ 4,6 và Chủ Nhật khởi hành CÔN ĐẢO – CẦN THƠ.
  • Riêng thứ 2 Tàu không hoạt động.

Thời gian tàu khởi hành:

 • Chuyến 7:00; tại Cảng Ninh Kiều
 • Chuyến 13:00; tại Cảng Trung Tâm Côn Đảo.

 

Hotline đặt vé: 0889211234 – 0889271234 – 0889371234

Côn Đảo: 0987 556 294 – TP. Bà Rịa: 0389 546 426

Website: https://taucaotoc.vn

Địa chỉ phòng vé Côn Đảo: Đường Lưu Chí Hiếu, Tổ 5, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ phòng vé Cần Thơ: 83 Lý Thái Tổ, P. Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ.

Email: booking@taucaotoc.vn

Lịch chạy tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tháng 8/2024

Tháng 8 là thời điểm cuối mùa hè, tham khảo lịch chạy tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tháng 8/2024 để đặt vé đến hòn đảo xinh đẹp này nhé !

NGÀY VẬN HÀNH

Trần Đề → Côn Đảo

Côn Đảo → Trần Đề

Thứ Năm

01/08/20247:00 – 8:00

12:00 – 12:30

Thứ Sáu

02/08/20247:00 – 8:0012:30 – 13:00
Thứ Bảy03/08/20245:00 – 8:00 – 12:00

8:30 – 13:30

Chủ Nhật

04/08/20248:00 – 11:308:00 – 13:30 – 15:00
Thứ Hai05/08/20247:00 – 8:00

13:30 – 14:00

Thứ Ba

06/08/20247:00 – 8:0013:30 – 14:00
Thứ Tư07/08/20247:00 – 8:00

13:30 – 14:00

Thứ Năm

08/08/20247:00 – 8:0013:30 – 14:00
Thứ Sáu09/08/20247:00 – 8:00

13:30 – 14:00

Thứ Bảy

10/08/20245:00 – 8:00 – 12:008:30 – 13:30
Chủ Nhật11/08/20248:00 – 10:30

7:00 – 13:30 – 14:30

Thứ Hai

12/08/20247:00 – 8:0013:30 – 14:00
Thứ Ba13/08/20247:00 – 8:00

14:30 – 15:00

Thứ Tư

14/08/20246:00 – 6:3010:00 – 10:30
Thứ Năm15/08/20246:00 – 6:30

11:00 – 11:30

Thứ Sáu

16/08/20246:30 – 7:0011:30 – 12:00
Thứ Bảy17/08/20245:00 – 7:00 – 12:00

8:30 – 12:30

Chủ Nhật

18/08/20248:00 – 10:307:00 – 13:30 – 14:00
Thứ Hai19/08/20247:00 – 8:00

13:30 – 14:30

Thứ Ba

20/08/20247:00 – 8:0013:30 – 14:30
Thứ Tư21/08/20247:00 – 8:00

13:30 – 14:30

Thứ Năm

22/08/20247:00 – 8:0013:30 – 14:30
Thứ Sáu23/08/20247:00 – 8:00

13:30 – 14:30

Thứ Bảy

24/08/20245:00 – 8:00 – 15:3012:00 – 13:30
Chủ Nhật25/08/20248:00 – 10:00

6:30 – 13:30 – 15:00

Thứ Hai

26/08/20247:00 – 8:0014:00 – 14:30
Thứ Ba27/08/20245:00 – 7:00

8:30 – 15:30

Thứ Tư

28/08/20245:00 – 5:309:00 – 9:30
Thứ Năm29/08/20245:30 – 6:00

10:00 – 10:30

Thứ Sáu

30/08/20246:30 – 7:0011:00 – 11:30
Thứ Bảy31/08/20245:00 – 8:00 – 12:00

8:30 – 13:00

Giá vé tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo

Giá vé từ Thứ Hai đến Thứ Năm

 • Ghế VIP: 590,000 VNĐ/lượt (áp dụng cho mọi hành khách)
 • Ghế phổ thông ECO: 390,000 VNĐ/lượt
 • Người cao tuổi > 60/Trẻ em (6-11): 312,000 VNĐ/lượt
 • Người khuyết tật: 292,500 VNĐ/lượt

Giá vé từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật

 • Ghế VIP: 590,000 VNĐ/lượt
 • Ghế phổ thông ECO: 450,000 VNĐ/lượt
 • Người cao tuổi > 60/Trẻ em (6-11): 360,000 VNĐ/lượt
 • Người khuyết tật: 337,500 VNĐ/lượt

Giá vé trên chưa bao gồm: 18.000 đồng/khách/lượt phí sử dụng cảng biển tại Côn Đảo, khứ hồi 36.000 đồng/khách.

Liên hệ đặt vé tàu cao tốc Côn Đảo

Tàu cao tốc Côn Đảo Express

Điện thoại: 088 921 1234 – 088 927 1234 – 088 937 1234

Email: booking@taucaotoc.vn

Vũng Tàu: 110 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Côn Đảo: 25 đường Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Website: https://taucaotoc.vn

 

Lịch chạy tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tháng 6/2024

Từ Sóc Trăng ra Côn Đảo chỉ 1 giờ 45 phút đây là tuyến đường hàng hải ngắn nhất để đi từ đất liền ra Côn Đảo, hành khách có nhu cầu đặt vé hãy tham khảo trước lịch chạy tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tháng 6/2024 nhé !

NGÀY VẬN HÀNH

Trần Đề → Côn Đảo

Côn Đảo → Trần Đề

Thứ Bảy

01/06/20247:00 – 8:0012:30 – 13:00
Chủ Nhật02/06/20247:00 – 8:00

12:00 – 12:30

Thứ Hai

03/06/20247:00 – 8:0012:00 – 13:00
Thứ Ba04/06/20247:00 – 8:00

12:00 – 13:00

Thứ Tư

05/06/20247:00 – 8:0012:00 – 13:00
Thứ Năm06/06/20247:00 – 8:00

13:00 – 13:30

Thứ Sáu07/06/20247:00 – 8:0013:00 – 13:30
Thứ Bảy08/06/20245:00 – 8:00 – 12:008:30 – 13:30
Chủ Nhật09/06/20248:00 – 11:308:00 – 13:30 -15:00
Thứ Hai10/06/20247:00 – 8:0013:30 – 14:00
Thứ Ba11/06/20247:00 – 8:0013:30 – 14:00
Thứ Tư12/06/20247:00 – 8:0013:30 – 14:00
Thứ Năm13/06/20245:00 – 8:0013:30 – 14:00
Thứ Sáu14/06/20247:00 – 8:0013:30 – 14:00
Thứ Bảy15/06/20247:00 – 8:0013:00 – 13:30
Chủ Nhật16/06/20247:00 – 8:0011:00 – 11:30
Thứ Hai17/06/20247:00 – 8:0011:00 – 11:30
Thứ Ba18/06/20247:00 – 8:0011:00 – 11:30
Thứ Tư19/06/20247:00 – 8:0012:00 – 12:30
Thứ Năm20/06/20247:00 – 8:0012:30 – 13:00
Thứ Sáu21/06/20247:00 – 8:0013:00 – 13:30
Thứ Bảy22/06/20245:00 – 8:00 – 12:008:30 – 13:30
Chủ Nhật23/06/20248:00 – 11:308:00 – 13:30 – 15:00
Thứ Hai24/06/20247:00 – 8:0013:30 – 14:00
Thứ Ba25/06/20247:00 – 8:0013:30 – 14:00
Thứ Tư26/06/20247:00 – 8:0013:30 – 14:00
Thứ Năm27/06/20247:00 – 8:0013:30 – 14:00
Thứ Sáu28/06/20247:00 – 8:0013:30 – 14:00
Thứ Bảy29/06/20247:00 – 8:0013:30 – 14:00
Chủ Nhật30/06/20246:00 – 7:0010:00 – 10:30

Giá vé tàu cao tốc Trần Đề – Côn Đảo

Giá vé từ Thứ Hai đến Thứ Năm

 • Ghế VIP: 590,000 VNĐ/lượt (áp dụng cho mọi hành khách)
 • Ghế phổ thông ECO: 390,000 VNĐ/lượt
 • Người cao tuổi > 60/Trẻ em (6-11): 312,000 VNĐ/lượt
 • Người khuyết tật: 292,500 VNĐ/lượt

Giá vé từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật

 • Ghế VIP: 590,000 VNĐ/lượt
 • Ghế phổ thông ECO: 450,000 VNĐ/lượt
 • Người cao tuổi > 60/Trẻ em (6-11): 360,000 VNĐ/lượt
 • Người khuyết tật: 337,500 VNĐ/lượt

Giá vé trên chưa bao gồm: 18.000 đồng/khách/lượt phí sử dụng cảng biển tại Côn Đảo, khứ hồi 36.000 đồng/khách.

Liên hệ đặt vé tàu cao tốc Côn Đảo

Tàu cao tốc Côn Đảo Express

Điện thoại: 088 921 1234 – 088 927 1234 – 088 937 1234

Email: booking@taucaotoc.vn

Vũng Tàu: 110 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Côn Đảo: 25 đường Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Website: https://taucaotoc.vn

Hướng dẫn đặt vé tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh – Côn Đảo và những lưu ý

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi hướng dẫn đặt vé tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh – Côn Đảo và những lưu ý đặc biệt khách hàng cần chú ý để lịch trình được thuận lợi.

 • Tàu hoạt động: Tàu cao tốc Thăng Long
 • Thời gian hải trình: 5 – 6 tiếng.
 • Khởi hành: Cảng Sài Gòn Hiệp Phước, địa chỉ: D10C đường D3 – Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
 • Điểm đến: Cảng Bến Đầm, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tàu cao tốc Thăng Long neo đậu tại cảng Sài Gòn Hiệp Phước

Tàu cao tốc Thăng Long đi Côn Đảo

Tuyến tàu cao tốc Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) đi Côn Đảo có hài trình khoảng 225 km, xuất phát từ cảng Sài Gòn – Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) đến Bến cảng tàu khách Côn Đảo tại Vịnh Côn Sơn (huyện Côn Đảo), tàu được Phú Quốc Express sử dụng cho tuyến đường thuỷ này là tàu cao tốc Thăng Long. Đây là con tàu cao tốc 1 thân lớn nhất Việt Nam hiện nay do Phú Quốc Express đóng mới và hạ thuỷ vào tháng 5/2022 nhằm phục vụ riêng cho tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo và TP Hồ Chí Minh – Côn Đảo.

Tàu cao tốc Thăng Long TP Hồ Chí Minh đi Côn Đảo

Tàu cao tốc Thăng Long có chiều dài lên đến 77,46m, bao gồm 4 tầng , trong đó 2 tầng dành cho các khoang ECO phổ thông, 1 tầng dành cho khoang VIP và tầng còn lại được có bố trí một không gian tầng trên cùng dành riêng cho các hoạt động cà phê thư giãn.

Tàu cao tốc Thăng Long còn được gọi là siêu tàu khi có tổng sức chở lên đến 1.017 khách, được sử dụng 3 động cơ Rolls-Royce MTU. Đây là loại động cơ hàng hải hàng được đánh giá là hàng đầu thế giới hiện nay với tổng công suất đạt 11.580 sức ngựa, đạt tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Thân tàu được làm bằng hợp kim nhôm đóng tàu nhập khẩu từ Italy, giúp con tàu đạt vận tốc lên đến 30 hải lý/giờ.

Theo đánh giá của các chuyên gia, với kích thước lớn cùng thiết kế đặc biệt làm tăng khả năng rẽ sóng và sự ổn định, giảm tối đa ảnh hưởng lắc dọc mà những con tàu nhỏ hơn thường gặp phải, khách đi siêu tàu cao tốc Thăng Long sẽ không bị say sóng, có thể trải nghiệm sự êm ái, thư giãn trên biển như những con tàu du lịch khổng lồ trên thế giới. Tàu cao tốc Thăng Long sẽ phù hợp trong các tuyến vận tải đường thuỷ xa trên biển Đông, nơi thường xuyên có những biến động về thời tiết khá phức tạp.

Thời gian đi tàu từ TPHCM tới Côn Đảo khoảng 5 – 6 tiếng đồng hồ. Hiện nay các đơn vị liên quan đang chuẩn bị về nhân sự vận hành cũng như tính toán các phương án khai thác về số chuyến, giá vé… nhằm phục vụ hành khách tốt nhất cho hành trình mới này.

Giá vé tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh – Côn Đảo

Giá vé từ thứ Hai đến thứ Năm:

 • VIP: 1,100,000 VNĐ/lượt;
 • ECO phổ thông: 880,000 VNĐ/lượt;
 • Người cao tuổi/Trẻ em: 700,000 VNĐ/lượt;
 • Người khuyết tật: 615,000 VNĐ/lượt.

Giá vé từ thứ Sáu đến Chủ Nhật, Lễ, Tết:

 • VIP: 1,100,000 VNĐ/lượt;
 • ECO phổ thông: 980,000 VNĐ/lượt;
 • Người cao tuổi/Trẻ em: 780,000 VNĐ/lượt;
 • Người khuyết tật: 685,000 VNĐ/lượt.
Bảng giá dịch vụ tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh – Côn Đảo

Giá vé chưa bao gồm phí sử dụng nhà ga, cảng biển tại Cảng Sài Gòn Hiệp Phước là 35.000 đồng/lượt/khách và tại Cảng Bến Đầm Côn Đảo là 18.000 đồng/lượt/khách. Tổng phí ga cảng biển 02 đầu bến là 35.000 + 18.000 = 53.000 đồng/khách/lượt. Riêng phí cảng biển tại Cảng Sài Gòn Hiệp Phước hành khách thanh toán trực tiếp ngay tại cảng, phí cảng biển tại Côn Đảo hãng/đại lý bán vé sẽ thu hộ và chi hộ, xuất hóa đơn cho hành khách.

Liên hệ đặt vé tàu cao tốc Sài Gòn – Côn Đảo

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ TÀU CAO TỐC CÔN ĐẢO trên tất cả các tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, TP Hồ Chí Minh – Côn Đảo, Sóc Trăng – Côn Đảo và Cần Thơ – Côn Đảo.

Hotline: 0889271234 – 0889371234

Email: booking@taucaotoc.vn

Website: https://taucaotoc.vn

Liên hệ mua và giao vé tại TP Vũng Tàu: 088 937 1234

 • Địa chỉ: Số 110 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Địa chỉ: Số 24 Quang Trung, Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Liên hệ mua và giao vé tại Côn Đảo: 0987 556 294

 • Địa chỉ: Số 25 đường Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên hệ mua và giao vé tại TP Bà Rịa: 0389546426

 • Địa chỉ: Số 100 Phạm Văn Đồng, Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên hệ mua và giao vé tại SÓC TRĂNG: 088 921 1234

 • Địa chỉ: Ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, TP Sóc Trăng

Những lưu ý khi đặt vé tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh – Côn Đảo

Khách có nhu cầu đăng ký trung chuyển từ Trung tâm TP Hồ Chí Minh đến cảng Sài Gòn Hiệp Phước, Nhà Bè thì nên đăng ký ngay với nhân viên tư vấn/đại lý đặt vé tàu cao tốc ngay tại thời điểm mua vé tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh – Côn Đảo vì mỗi ngày/chuyến chỉ có 02 xe 45 chỗ để hỗ trợ khách hàng. Trong trường hợp không có xe, tại cảng Sài Gòn Hiệp Phước có TAXI XANH XM đón khách ở cảng. Các khách hàng sử dụng taxi sẽ tự trả phí theo hành trình di chuyển.

1. Khách mua vé đại lý cần đăng ký số lượng vé xe trung chuyển về phòng vé khu vực để được hỗ trợ.

2. Cập nhật thông tin khách hàng về số lượng kèm số điện thoại liên hệ; đăng ký xe trung chuyển trước 12:00 hằng ngày.

3. Thời gian khách có mặt tại bến xe công viên 23/9 để lên xe trung chuyển từ 04:50 – 05:15; 05:15 xe khởi hành đi cảng Sài Gòn Hiệp Phước.

4. Vị trí xe đậu chờ: tại trung tâm bến xe bus Sài Gòn, công viên 23/9: nơi đón/trả khách đi Côn Đảo và ngược lại. (tại khu này có giữ xe máy qua đêm, cách công viên 23/9 vài trăm mét). Ngay vòng xoay đường Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão chỗ này đón khách rộng rãi, có chỗ che mưa nắng, có nhà wc (miễn phí).

5. Sau khi đăng ký về phòng vé xác nhận xong; đại lý cung cấp sdt Mr. Đạt – 091 695 3788 cho khách nắm để được hỗ trợ thêm khi đến chờ xe. Hoặc đại lý sẽ được thông tin về biển số xe trung chuyển kèm hình ảnh xe tại từng ngày xe trung chuyển.

6. Thời gian xe chạy từ công viên 23/9 đến cảng SGHP là khoảng 45 phút, khách đến cảng, vui lòng lên tàu và ổn định chỗ ngồi trước giờ tàu khởi hành 15 phútđể Biên Phòng k.tra soát xét (sau khi Biên phòng k.tra soát xét xong tàu mới được chạy).

7. Lượt về: các khách đã được đăng ký lượt đi sẽ được hỗ trợ trung chuyển Cảng Sài Gòn Hiệp Phước về công viên 23/9. Ở khu vực cảng cũng có taxi Xanh SM phục vụ khi khách có nhu cầu đi lại gọi hotline 19002088 hỗ trợ 24/7 và một số hãng khác.

8. Trường hợp khách tự đi xe cá nhân đến cảng, cảng Sài Gòn – Hiệp Phước bố trí một xe điện 20 chỗ phục vụ hành khách đi từ cổng cảng vào cầu tàu (cách khoảng 800m, ưu tiên người cao tuổi và trẻ em). Phía Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc cũng có các xe trung chuyển 45 chỗ trung chuyển khách từ cổng cảng vào cầu tàu.

Cảng Sài Gòn Hiệp Phước

Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước có địa chỉ tại D10C đường D3 – Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh cách trung tâm Quận 1 khoảng 25 km, mất khoảng 30 phút từ trung tâm đến cảng nếu trường hợp không kẹt xe. Thời gian khởi hành tại bến là 7:00 sáng nên để chủ động thời gian khách hàng nên đi từ sớm khoảng 5h sáng để tránh các trường hợp đi trễ tàu.

Như đã đề cập ở trên, mỗi chuyến tàu đi và về thì hãng tàu đều bố trí 02 xe 45 chỗ trung chuyển hành khách, chiếm 1/10 lượng khách đi tàu nên khi đặt vé nên báo đại lý/nhân viên tư vấn hỗ trợ đặt xe trung chuyển trước. Trường hợp hết chỗ, hành khách nên chủ động đặt các dịch vụ xe để đến cảng.

Tàu cao tốc Thăng Long cập cảng Sài Gòn Hiệp Phước

Đối với người dân tự đi từ trung tâm TP.HCM ra bến cảng Sài Gòn – Hiệp Phước: Sở Giao thông vận tải TP.HCM gợi ý lộ trình sau: Khu vực trung tâm TP.HCM – đường Nguyễn Hữu Thọ – đường số 1 – cầu Đồng Điền – đường số 14 – đường số 11 – đường D3 – bến cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

Các đơn vị đã lắp đặt biển báo chỉ dẫn hành trình nêu trên tại một số vị trí đường để người dân dễ dàng đi từ trung tâm TP.HCM đến vị trí cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

Về phí ra vào cảng đối với hành khách: Phí là 35.000 đồng/khách (theo quy định của Bộ Giao thông vận tải) cho mỗi lượt (lượt vào hoặc lượt ra). Đây là mức phí thu tại bến cảng đối với khách vào, rời do Công ty CP cảng Sài Gòn – Hiệp Phước thực hiện thu theo thông báo ngày 16-5.

Bãi trông giữ xe máy, ô tô qua đêm: Công ty CP cảng Sài Gòn – Hiệp Phước bố trí bãi xe máy trước cảng, bãi ô tô vào cổng cảng rẽ trái. Phí giữ xe máy trong ngày là 10.000 đồng/lượt, xe ô tô là 30.000 đồng/lượt (xe để qua đêm thu phí theo các lượt tiếp theo).

Cảng Bến Đầm Côn Đảo

Cảng Bến Đầm là điểm đến cập bến của Tàu cao tốc Thăng Long khi đến Côn Đảo, cảng Bến Đầm cách trung tâm thị trấn Côn Đảo khoảng 15 km, khách hàng khi cập bến có thể lên xe điện để về trung tâm với giá khoảng 50.000 đồng/khách hoặc có thể thuê xe máy tại cảng với giá khoảng 120.000 đồng – 150.000 đồng xe tùy loại xe số hay tay ga.

Tàu cao tốc Thăng Long cập cảng Bến Đầm Côn Đảo
Tàu cao tốc Thăng Long cập cảng Bến Đầm Côn Đảo